Voorwaarden

Voorwaarden

Voor algemene voorwaarden praktijk Balans in Zijn, verwijzen wij naar de desbetreffende pagina op www.landgoedbergendal.com (klik hier)

1.  BEGRIPPEN

1.1.  Landgoed Berg en Dal: Landgoed Berg en Dal is gevestigd aan Sint Servaasweg 42, te 6083 AS Nunhem en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 28115692.

1.2.  Algemene Voorwaarden: deze door Landgoed Berg en Dal gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd en te downloaden op de website van Landgoed Berg en Dal: www.landgoedbergendal.com.

1.3.  Workshop: een door Landgoed Berg en Dal georganiseerd evenement, zoals een (meerdaagse) privé retraite, een yogales, een concert, een klankconcert, een meditatie of een andere activiteit, of een combinatie hiervan.

1.4.  Deelnemer: degene die een Workshop volgt of wenst te volgen bij Landgoed Berg en Dal.

1.5.  Hoofddeelnemer: Bij het boeken van een privé retraite voor meer dan 1 Deelnemer, dient een van de Deelnemers zich op te werpen als Hoofddeelnemer. De Hoofddeelnemer dient 18 jaar of ouder te zijn, dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede-Deelnemers.

1.6.  Website: website van Landgoed Berg en Dal www.landgoedbergendal.com.

1.7.  Workshop-gever: diegene die de Workshop geeft. Dit kan een medewerker van Landgoed Berg en Dal zijn of een externe.

2.  TOEPASSELIJKHEID

2.1.  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan iedere Workshop gegeven door of bij Landgoed Berg en Dal. Met het aangaan van een reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht. Door deelname aan een Workshop verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2.  Landgoed Berg en Dal kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Landgoed Berg en Dal zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per nieuwsbrief aankondigen.

2.3.  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door zowel Deelnemer als Landgoed Berg en Dal.

3.  INSCHRIJVING EN BETALING

3.1.  Een Deelnemer kan zich via email inschrijven voor een Workshop, via het mailadres info@landgoedbergendal.com.

3.2.  Een Workshop van Landgoed Berg en Dal dient voorafgaand aan de te volgen Workshop te zijn betaald, binnen de termijn als door Landgoed Berg en Dal aangegeven. Betaling kan geschieden per overschrijving naar de door Landgoed Berg en Dal aangegeven bankrekening, of contant indien dit vooraf door Deelnemer met Landgoed Berg en Dal is overeengekomen.

3.3.  Een Deelnemer is gegarandeerd van een plek als zij/hij heeft betaald binnen de aangegeven betaaltermijn en nadat de betaling is ontvangen door Landgoed Berg en Dal.

3.4.  Landgoed Berg en Dal behoudt zich het recht voor om bij uitblijven van de betaling deelname van de Deelnemer aan de Workshop te weigeren.

3.5.  Voor aanvang van de Workshop dient de Deelnemer zich te melden bij de een medewerker van Landgoed Berg en Dal die de inschrijving en betaling voor de betreffende Workshop zal controleren.

3.6.  Landgoed Berg en Dal behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website vermeld.

3.7. Prijzen zijn inclusief BTW en indien van toepassing inclusief toeristenbelasting, tenzij anders aangegeven.

3.8. Vanaf 1 januari 2020 is Landgoed Berg en Dal niet BTW plichtig. Het gehanteerde BTW percentage is 0%.

4.  ANNULERING DEELNAME WORKSHOP

4.1.  Tot 2 weken voor de geplande Workshop kan de Deelnemer kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@landgoedbergendal.com. De Deelnemer krijgt dan het betaalde bedrag voor de Workshop 100% retour.

4.2.  Indien de Deelnemer haar/zijn inschrijving tussen 2 weken en 48 uur voor de geplande Workshop annuleert, krijgt zij/hij 50% van de Workshop-prijs retour.

4.3.  Indien de Deelnemer haar/zijn inschrijving binnen 48 uur voor de geplande Workshop annuleert, wordt de betaalde Workshop-prijs niet terugbetaald. De Deelnemer heeft het recht de reservering voor de Workshop aan iemand anders over te dragen; dit kan door de gegevens van deze persoon aan Landgoed Berg en Dal te emailen via info@landgoedbergendal.com.

4.4.  Landgoed Berg en Dal behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de geplande Workshop te annuleren. Indien de Workshop door Landgoed Berg en Dal geannuleerd wordt, ontvangt de Deelnemer de betaalde Workshop-prijs volledig terug.

4.5.  Landgoed Berg en Dal behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden de locatie van de geplande Workshop te wijzigen. Indien de locatie van de geplande Workshop wordt gewijzigd, heeft de Deelnemer het recht om zijn deelname aan de Workshop te annuleren; in dat geval ontvangt de Deelnemer de betaalde Workshop-prijs volledig terug.

4.6. De Deelnemer kan zelf zorgdragen voor een annuleringsverzekering of reisverzekering. De Deelnemer dient zelf na te gaan of hij/zij een eventuele annulering kan claimen bij zijn annuleringsverzekering of reisverzekering.

5.  AGENDA

5.1.  De actuele agenda staat op de Website. Landgoed Berg en Dal is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de agenda op de Website, in de nieuwsbrief of in andere communicatie.

5.2.  Landgoed Berg en Dal behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop op de agenda te annuleren, dan wel te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voor zover mogelijk vooraf aangekondigd door middel van email, dan wel via de nieuwsbrief.

6.  HUISREGELS

6.1.  Alle Deelnemers dienen de huisregels van Landgoed Berg en Dal in acht te nemen:

6.1.1. Landgoed Berg en Dal beschikt over een eigen parkeerterrein met eigen opgang. Er zijn voldoende plekken beschikbaar. Deelnemers dienen hun auto, fiets of ander vervoermiddel te parkeren op zodanige wijze dat andere bezoekers geen last hebben of schade ondervinden. Landgoed Berg en Dal verzoekt Deelnemers om netjes te parkeren zodat iedereen een plek heeft. Parkeren geschiedt op eigen risico.

6.1.2. Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden en medebezoekers bij aankomst, tijdens verblijf en bij vertrek van Landgoed Berg en Dal.

6.1.3. Kom hygiënisch naar Landgoed Berg en Dal. Draag schone kleren, waarin je gemakkelijk kunt bewegen en/of comfortabel kunt liggen.

6.1.4. Schoenen worden bij de ingang uitgetrokken. In Landgoed Berg en Dal zijn schoenen niet gewenst. Het wordt aangeraden warme sokken of pantoffels mee te nemen.

6.1.5. Landgoed Berg en Dal stelt materialen (zoals yogamatten, dekens en kussens) ter beschikking voor gebruik tijdens de Workshop. De yogamat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de Deelnemer die daarvan gebruik heeft gemaakt.

6.1.6. Deelnemers worden verzocht voor, tijdens en na de Workshop zachtjes of niet te praten en de instructies van Landgoed Berg en Dal medewerkers en eventuele externe Workshop-gevers op te volgen.

6.1.7. Roken is binnenshus niet toegestaan. Roken is buiten wel toegestaan op de aangewezen rookplaats. Dit geldt ook voor e-sigaretten.

6.1.8. Uit oogpunt van hygiëne en allergie is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

6.1.19 In de woonkamer bevinden zich sfeerkaarsjes die gebrand mogen worden. Het branden van andere kaarsen is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan brandende kaarsen onbeheerd te laten. Dus, verlaat u de kamer? Doof dan a.u.b. de kaarsen.

6.2.  Landgoed Berg en Dal behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in dit artikel, na een waarschuwing niet naleven de toegang tot Landgoed Berg en Dal te ontzeggen en deelname aan een Workshop van de betreffende Deelnemer te beëindigen zonder restitutie van de betaalde toegangsprijs.

7.  Gebruik materialen (werkboek, video’s en mails)

7.1.  Op door Landgoed Berg en Dal ontwikkelde materialen (teksten, handouts, instructies, werkboeken, video’s) is auteursrecht van toepassing. Tijdens en na de workshop mag de deelnemer deze materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij Landgoed Berg en Dal hiervoor expliciet schriftelijk toestemming heeft gegeven.

7.2.  Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij Landgoed Berg en Dal hier expliciet schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

8.  Schade

8.1  De Deelnemer dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie, faciliteiten en materialen te gebruiken overeenkomstig de door Landgoed Berg en Dal gegeven redelijke gebruiksinstructies.

8.2  De Deelnemer is wettelijk aansprakelijk voor de door hem aan Landgoed Berg en Dal of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.

8.3  Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de Deelnemer direct aan de eigenaar of de beheerder van Landgoed Berg en Dal te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de Deelnemer onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

9.  AANSPRAKELIJKHEID

9.1.  Landgoed Berg en Dal kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de Deelnemer of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Landgoed Berg en Dal tegen aanspraken dienaangaande. Landgoed Berg en Dal is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, watervoorzieningen en technische installaties en niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Landgoed Berg en Dal.

9.2  Landgoed Berg en Dal kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van Landgoed Berg en Dal.

9.3  Onverminderd het in 9.1 en 9.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van Landgoed Berg en Dal, indien en voor zover Landgoed Berg en Dal uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van Landgoed Berg en Dal voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Landgoed Berg en Dal in het voorkomende geval zal uitkeren.

9.4  Landgoed Berg en Dal aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

9.5 Het volgen van Workshops, het parkeren van auto’s, fietsen en andere vervoersmiddelen en het achter laten van spullen bij Landgoed Berg en Dal, geschiedt op eigen risico van de Deelnemer.

9.6. Landgoed Berg en Dal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende hiermee.

9.7.  Landgoed Berg en Dal zorgt voor Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans lichamelijk en/of geestelijk letsel op te lopen tijdens een Workshop. Door deelname aan een Workshop bij Landgoed Berg en Dal aanvaardt de Deelnemer dit risico op lichamelijk en/of geestelijk letsel. Landgoed Berg en Dal biedt de volgende richtlijnen om het risico op letsel te verminderen:

Consulteer een arts of therapeut voordat je met een Workshop begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk of geestelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende Workshop-gever vóór aanvang van de Workshop.
Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
Luister goed naar de instructies van de betreffende Workshop-gever en volg deze op.
Voer oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
Informeer bij de Workshop-gever wanneer je een oefening niet begrijpt.

10.          PRIVE RETRAITE

10.1       Bij het boeken van een (meerdaagse) privé retraite zijn, onverminderd het in de overige artikelen bepaalde, de voorwaarden in dit artikel 10. PRIVE RETRAITE van kracht.

10.2       Bij het boeken van een privé retraite voor meer dan 1 Deelnemer, dient een van de Deelnemers zich op te werpen als Hoofddeelnemer. De Hoofddeelnemer dient 18 jaar of ouder te zijn, dient een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede-Deelnemers.

10.3       Tijdens de privé retraite verblijft de Deelnemer in het guesthouse van Landgoed Berg en Dal.

10.4       De informatie over de faciliteiten van het guesthouse van Landgoed Berg en Dal staan beschreven op de website van Landgoed Berg en Dal, in woorden en afbeeldingen. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Indien er verschillen zijn in de beschreven situatie en de actuele situatie in het guesthouse, kan een Deelnemer hieraan geen rechten ontlenen.

10.5       Tijdens het verblijf ontvangt de Hoofddeelnemer een sleutel van het guesthouse. Bij vertrek levert de Hoofddeelnemer deze weer in. De Hoofddeelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeuren van het guesthouse.

Verlies van de sleutel is voor kosten van de Hoofddeelnemer (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door Hoofddeelnemer voldaan worden.

11.  PERSOONSGEGEVENS

11.1.  Landgoed Berg en Dal verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemer voor het uitvoeren van betalingsopdrachten, voor de administratie en voor informatiedoeleinden. Landgoed Berg en Dal gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in acht.

11.2.      Bij deelname aan Workshops zonder overnachting noteert Landgoed Berg en Dal naam, emailadres en eventueel telefoonnummer van de Deelnemer. Indien de Deelnemer een factuur inclusief adres wenst, noteert Landgoed Berg en Dal ook het adres van de Deelnemer. Bij deelname aan Workshops inclusief overnachtingen (privé retraites) noteert Landgoed Berg en Dal naam, emailadres, adres, telefoonnummer en het soort legitimatie van de Deelnemer, ten behoeve van administratie, facturering en registratie voor toeristenbelasting.

11.3.  Landgoed Berg en Dal gebruikt de in artikel 11.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Landgoed Berg en Dal, eventuele wijzigingen in de agenda en eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden. Indien de Deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Landgoed Berg en Dal, kan dat worden medegedeeld via e-mail aan: info@landgoedbergendal.com of door afmelden van de nieuwsbrief via een link onderaan de nieuwsbrief.

11.4  Indien door de Deelnemer wordt afgezien van het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens, waaronder het e-mailadres van de Deelnemer, is het voor de Deelnemer niet mogelijk om van alle online diensten en producten van Landgoed Berg en Dal gebruik te maken.

11.5.  Landgoed Berg en Dal verstrekt de persoonsgegevens van de Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Deelnemer aan derden.

12.  KLACHTENPROCEDURE

12.1.  Klachten aangaande de diensten en producten van Landgoed Berg en Dal kunnen schriftelijk worden toegezonden aan:

Landgoed Berg en Dal

t.a.v. Maarten Schurink

Sint Servaasweg 42a

6083 AS Nunhem

of per e-mail aan: maarten@landgoedbergendal.com.

12.2.  Landgoed Berg en Dal bevestigt de ontvangst, en daarmee de behandeling, van de klacht schriftelijk aan de indiener.

12.3.  Klachten worden binnen 10 werkdagen na de bevestiging van ontvangst inhoudelijk beantwoord.

12.4.  De Deelnemer dient Landgoed Berg en Dal in ieder geval 4 weken de tijd te geven, vanaf het moment van de ontvangstbevestiging, om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

13.  TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTIGING

13.1.      Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige Deelnemers worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.

13.2.  De taalvoering bij Landgoed Berg en Dal is Nederlands, tenzij anders aangegeven.

13.3.  Bij eventuele geschillen zullen Deelnemer en Landgoed Berg en Dal altijd eerst hun best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat een geschil aan een mediator of rechter wordt voorgelegd.

13.4.  Indien Deelnemer en Landgoed Berg en Dal er onderling niet uitkomen, zullen ze eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, het volgen van Workshops of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Landgoed Berg en Dal in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank.

13.5.      Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

13.6.      Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan vernemen wij dat graag.

Met ontspannen groet,

Maarten Schurink en Marlies Schurink-Verdonk