Algemene voorwaarden praktijk Balans in Zijn

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen praktijk Balans in Zijn en de cliënt / cliënten.

Hierbij gelden deze definities:

Balans in Zijn: praktijk Balans in Zijn, gevestigd te Nunhem, KvK-nummer 63830388.

Cliënt(en): degene(n) met wie Balans in Zijn een overeenkomst is aangegaan. Wanneer er sprake is van meer dan één cliënt, worden zij aangeduid als de cliënt. 

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Balans in Zijn.

Balans in Zijn en cliënt kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

Balans in Zijn en cliënt sluiten de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van cliënt of derden nadrukkelijk uit.

Artikel 3: Behandelingsovereenkomst

Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek / intakegesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt bij voorkeur op schrift vastgelegd. 

Ook indien er geen schriftelijke behandelingsovereenkomst is vastgesteld, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

De behandelingsovereenkomst is tweeledig; 

 1. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt. 
 2. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld of gespecificeerd. 

Balans in Zijn heeft jegens de cliënt enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatverplichting.

Artikel 4: Beëindiging

De behandelingsovereenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd: 

 1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn; 
 2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat hij / zij geen sessies meer wil afspreken; 
 3. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven. 
 4. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut; 
 5. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet gespecialiseerd is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties. 

De behandelingsovereenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is binnen een termijn van drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt. 

Artikel 5: Tarieven en tijdsduur

De tarieven en de tijdsduur van een sessie staan vermeld op de website van www.landgoedbergendal.com (https://landgoedbergendal.com/tarieven/)

Na afloop van de sessie stuurt Balans in Zijn een declaratie per e-mail aan de cliënt. De cliënt voldoet de declaratie binnen de op de declaratie aangegeven betaaltermijn. 

Betaalt de cliënt niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Balans in Zijn de wettelijke rente voor niet-handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de cliënt in verzuim is (deze rente is vastgesteld door de Rijksoverheid). Wanneer de cliënt in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Balans in Zijn.

Wanneer cliënt niet op tijd betaalt, mag Balans in Zijn, haar verplichtingen opschorten totdat de cliënt heeft betaald. 

Balans in Zijn is gerechtigd haar tarieven éénmaal per jaar te verhogen met de procentuele stijging van het CPI “consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens”, zoals deze wordt gepubliceerd door het CBS. Balans in Zijn zal haar tarieven na toepassen van het CPI naar boven afronden op hele euro’s.

Tarieven van Balans in Zijn zijn in euro’s. Balans in Zijn is vrijgesteld van BTW.

Artikel 6: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is, dient een afgesproken sessie 48 uur / twee werkdagen van tevoren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag. 

Artikel 7: Dossier

De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op verzoek door de cliënt kan worden ingezien. 

Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. 

Artikel 8: Geheimhoudingsplicht

De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld. 

Indien de cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan de cliënt. Deze factuur behelst maximaal anderhalf uur arbeid tegen het in de behandelingsovereenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief. 

Artikel 9: Beroepsvereniging

Balans in Zijn is aangesloten bij de NBVH, de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, www.hypnotherapie.nl. Balans in Zijn is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). In het kader van de wet WKKGZ dient elke therapeut te zijn ingeschreven bij een erkende en door het Ministerie van VWS goedgekeurde geschillencommissie. Balans in Zijn staat ingeschreven bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen, een (zorg)erkende geschillencommissie.

Balans in Zijn werkt volgens de Beroepscode van de NBVH.

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

De therapeut spant zich in de gegeven zorg naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Beroepscode van de NBVH te verlenen. 

Balans in Zijn is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt. 

Balans in Zijn is alleen aansprakelijk voor schade die cliënt lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Wanneer Balans in Zijn aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

Balans in Zijn is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en schade aan derden. 

Wanneer Balans in Zijn aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het het bedrag dat door een gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering afgesloten of wordt er geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) bedrag van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Balans in Zijn zal niet aansprakelijk worden gesteld indien cliënt de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.  

Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut of derden door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan. 

Balans in Zijn is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door het betreden van de praktijk en/of het terrein bij de praktijk, of door parkeren op het terrein bij de praktijk.

Artikel 11: Vervaltermijn

Elk recht van de cliënt op schadevergoeding van Balans in Zijn vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schadevergoeding direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 12: Overmacht

In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Balans in Zijn door de cliënt niet aan Balans in Zijn kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

Onder de overmachtsituatie in vorig lid valt onder meer ook:

 • Een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
 • Wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
 • Stroom-, elektriciteits-, gas-, internet-, computer- of telecomstoringen
 • Computervirussen
 • Stakingen
 • Overheidsmaatregelen
 • Vervoersproblemen
 • Slechte weersomstandigheden
 • Werkonderbrekingen

Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet, waardoor Balans in Zijn één of meer van haar verplichtingen niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Balans in Zijn ze weer kan nakomen.

Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de cliënt als Balans in Zijn de overeenkomst schriftelijk ongedaan maken.

Balans in Zijn hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de cliënt te betalen, ook niet wanneer Balans in Zijn hiervan voordeel heeft.

Artikel 12: Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de therapeut, bespreekt de therapeut dit graag met de cliënt in een persoonlijk gesprek. De cliënt mag ook mailen of bellen.

Indien de cliënt zich in een gesprek met de therapeut onvoldoende met zijn/haar klacht geholpen voelt, kan contact worden opgenomen met de klachtencommissie van de NBVH. 

Artikel 13: Privacy

De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Balans in Zijn gelezen en de cliënt stemt in met dit privacyreglement door ondertekening hiervan. 

Artikel 14: Wijziging Algemene voorwaarden

Balans in Zijn mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Balans in Zijn altijd doorvoeren.

Ingrijpende wijzigingen zal Balans in Zijn zoveel mogelijk altijd met de cliënt bespreken.

Een cliënt mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de behandelingsovereenkomst opzeggen.

Artikel 15: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid 

Wanneer één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Balans in Zijn bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegd rechter

Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen cliënt en Balans in Zijn is Nederlands recht van toepassing.

De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Balans in Zijn is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen cliënt en Balans in Zijn, tenzij de wet anders bepaalt.